สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดเป็นกระบวนการถ่ายทอดสารและสาระ เช่น ความรู้สึกนึกคิด ความต้องการ ความรู้จากบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง

โดยใช้สื่อ เช่น ถ้อยคำ น้ำเสียง อากัปกิริยาต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ฟังรับรู้และมีการตอบสนองตามที่ผู้พูดต้องการ การพูดที่ดีต้องประกอบด้วยมารยาทในการพูด

ได้แก่ การใช้ถ้อยคำภาษาที่เหมาะสมกับระดับของผู้ฟัง ไม่พูดส่อเสียด มีบุคลิกภาพที่ดีน่าเชื่อถือ และไม่พูดนอกเรื่อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    - บอกหลักการพูดสื่อสารได้ถูกต้อง

ทักษะ/กระบวนการ (P)

                    - พูดสื่อสารตามหัวข้อที่กำหนดได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

การวัดผลและประเมินผล

ประเด็นการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกหลักการพูดสื่อสารได้ถูกต้อง

         

         

 

๑. ประเมินการตอบคำถาม

๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

 

๑. คำถามสำคัญ

๒. แบบบันทึกคะแนน

๓. แบบสังเกตพฤติกรรม

 

 

- ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- พูดสื่อสารตามหัวข้อที่กำหนดได้

 

- ประเมินการพูด

 

 

- แบบประเมินการพูด

 

 

- ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “พอใช้” ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

 

 

- ประเมินการพูด

 

 

 

- แบบประเมินการพูด

 

 

 

- ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “พอใช้” ขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นในการทำงาน

 

- ประเมินการทำงานและ การปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน

 

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

- ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑. ความสามารถในการสื่อสาร

๒. ความสามารถในการคิด

 

- ประเมินความสามารถในการคิดและการสื่อสาร

 

- แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 

- ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”
ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๓ วาจานั้น สำคัญนัก
ชั่วโมง วาจานั้น สำคัญนัก
เรื่อง การพูดสื่อสาร 27 มิ.ย. 65 (มีเนื้อเพลง)