สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สระในภาษาไทยมี ๒๑ รูป ๒๑ เสียง สระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เป็นส่วนหนึ่งของสระในภาษาไทย สระอะ อิ อึ อุ เป็นสระเสียงสั้น ส่วนสระอา อี อือ อู เป็นสระเสียงยาว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    - ยกตัวอย่างคำที่ประสมสระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู ๒ พยางค์ได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

                    - เรียบเรียงประโยคจากคำที่ประสมสระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู ได้ถูกต้อง      

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - เห็นความสำคัญของการเรียบเรียงประโยคเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน

ประเด็น                 การประเมิน

ระดับคุณภาพ

(ดีมาก)

(ดี)

(พอใช้)

(ปรับปรุง)

ความถูกต้องของเนื้อหา

เรียบเรียงประโยคจากบัตรคำได้ถูกต้อง ๕ ประโยค

เรียบเรียงประโยคจากบัตรคำได้ถูกต้อง ๔ ประโยค

เรียบเรียงประโยคจากบัตรคำได้ถูกต้อง ๓ ประโยค

เรียบเรียงประโยคจากบัตรคำได้ถูกต้องน้อยกว่า ๓  ประโยค

ลายมือตัวบรรจง

เขียนลายมือสวยงาม มีหัว เว้นระยะห่างเท่ากัน

เขียนลายมือ มีหัวสม่ำเสมอเป็นส่วนใหญ่ เว้นระยะห่างไม่เท่ากัน

เขียนลายมือ มีหัวไม่ค่อยสม่ำเสมอ เว้นระยะห่างไม่เท่ากัน

เขียนลายมือไม่มัว ไม่สม่ำเสมอและ        ไม่เว้นระยะห่าง

ความสะอาด

ไม่มีรอยลบคำผิด

มีรอยลบคำผิด 1 จุด

มีรอยลบคำผิด 2 – 3 จุด

มีรอยลบคำผิดมากกว่า 4 จุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมินการเรียบเรียงประโยคจากคำที่ประสมสระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู

เกณฑ์การตัดสิน

          คะแนน           10 – 12        หมายถึง          ดีมาก

          คะแนน           7 – 9            หมายถึง          ดี

          คะแนน           4 – 6            หมายถึง          พอใช้

          ต่ำกว่า            4                 หมายถึง          ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน

          ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 60 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๓ วาจานั้น สำคัญนัก
ชั่วโมง วาจานั้น สำคัญนัก
เรื่อง สระน่ารัก น่ารู้ (2) 24 มิ.ย. 65 (มีบัตรสระ)