สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สระในภาษาไทยมี ๒๑ รูป ๒๑ เสียง สระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เป็นส่วนหนึ่งของสระในภาษาไทย สระอะ อิ อึ อุ เป็นสระเสียงสั้น ส่วนสระอา อี อือ อู เป็นสระเสียงยาว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    - ยกตัวอย่างคำที่ประสมสระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู ได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

                    1) อ่านคำสระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู ได้ถูกต้อง

                   2) เขียนคำสระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู ๒ พยางค์ ได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - ตระหนักถึงการอ่านและเขียนคำให้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

ประเด็นการวัดและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ด้านความรู้

- ยกตัวอย่างคำที่ประสมสระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู ได้

 

- ประเมินการตอบคำถาม

 

- การถามคำถาม

 

- ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. อ่านคำสระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู ได้ถูกต้อง

2. เขียนคำสระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู ๒ พยางค์ ได้ถูกต้อง

 

- ตรวจสมุด

 

 

- แบบประเมินการเขียนคำสระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู ๒ พยางค์

 

 

- ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม

- ตระหนักถึงการอ่านและเขียนคำให้ถูกต้อง

 

- ประเมินการทำงานและการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

 

- ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

 

- ประเมินการทำงานและการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน

 

- แบบประเมินคุณลักษณะ  อันพึงประสงค์

 

 

- ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

- ประเมินความสามารถ    ในการสื่อสารและการคิด

- แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 

- ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๓ วาจานั้น สำคัญนัก
ชั่วโมง วาจานั้น สำคัญนัก
เรื่อง สระน่ารัก น่ารู้ (1) 23 มิ.ย. 65 (มีบัตรภาพ บัตรสระ)