สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านและการเขียนตัวสะกดด้วยสระอิเป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้เรื่องสระอิ และการประสมคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ซึ่งมีความจำเป็นในการอ่านและเขียนเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคำสะกดด้วยสระอิ และสามารถประยุกต์ใช้ในการอ่านและเขียนคำสะกดด้วยสระอื่นต่อไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    - บอกวิธีการเขียนสระอิและสระอีได้ 

ทักษะ/กระบวนการ (P)

                    ๑) อ่านคำที่ประสมด้วยสระอิ สระอีได้

                   ๒) เขียนคำที่ประสมด้วยสระอิ สระอี ได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

ประเด็นการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกวิธีการเขียนสระอิและสระอีได้ 

                                      

 

๑. ประเมินการตอบคำถาม

๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

 

๑. คำถามสำคัญ

๒. แบบบันทึกคะแนน

๓. แบบสังเกตพฤติกรรม

 

 

- ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

๑) อ่านคำที่ประสมด้วยสระอิ สระอีได้

๒) เขียนคำที่ประสมด้วยสระอิ สระอี ได้

 

๑. ประเมินการอ่านออกเสียงคำ

๒. ประเมินใบงานที่ 7  เรื่อง ฝึกทักษะการเขียนรูปสระ

 

๑. แบบประเมินการอ่านออกเสียงคำ

๒. แบบประเมินใบงานที่ 7 เรื่อง ฝึกทักษะการเขียนรูปสระ

 

- ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “พอใช้” ขึ้นไป

 

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน         

 

 

- ประเมินการตอบคำถาม

 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

 

 

- ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”
ขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นในการทำงาน

 

- ประเมินการทำงานและ การปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน

 

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

- ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”
ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑. ความสามารถในการสื่อสาร

๒. ความสามารถในการคิด

 

- ประเมินความสามารถในการคิดและการสื่อสาร

 

- แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 

- ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”
ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๓ วาจานั้น สำคัญนัก
ชั่วโมง วาจานั้น สำคัญนัก
เรื่อง คู่หูสระอึ สระอือ 21 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)