สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านและการเขียนตัวสะกดด้วยสระอิเป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้เรื่องสระอิและการประสมคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีความจำเป็นในการอ่านและเขียนเบื้องต้น

เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคำสะกดด้วยสระอิ และสามารถประยุกต์ใช้ในการอ่านและเขียนคำสะกดด้วยสระอื่นต่อไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    1) แยกส่วนประกอบขอบคำที่ประสมด้วยสระอิได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

                    1) เขียนรูปสระอิได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   1) เห็นความสำคัญของการอ่านคำที่ประสมสระอิ

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้

- ยกตัวอย่างคำที่ประสมด้วยสระอิได้

- ประเมินใบงานที่ 5 ฝึกทักษะการเขียนรูปสระอิ

- แบบประเมินใบงานที่ 5 ฝึกทักษะการเขียนรูปสระอิ

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ 60

ด้านทักษะและกระบวนการ

- เขียนรูปสระอิได้ถูกต้อง

 

- ประเมินใบงานที่ 6 เรื่อง เติมคำสระอิ

 

- แบบประเมินใบงานที่ 6 เรื่อง เติมคำสระอิ

 

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ 60

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม

- เห็นความสำคัญของการอ่านคำที่ประสมสระอะ

- ประเมินการทำงานและปฏิบัติกิจกรรมใน               ชั้นเรียน

- แบบสังเกตพฤติกรรม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ 60

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. ใฝ่เรียนรู้

๒. มุ่งมั่นในการทำงาน

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑. ความสามารถในการสื่อสาร

๒. ความสามารถในการคิด

๑. การประเมินความสามารถใน

การสื่อสาร

๒. การประเมินความสามารถในการคิด

๑. แบบประเมินความสามารถในการสื่อสาร

๒. แบบประเมินความสามารถในการคิด

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๓ วาจานั้น สำคัญนัก
ชั่วโมง วาจานั้น สำคัญนัก
เรื่อง สระอิน่ารู้ 17 มิ.ย. 65 (มีใบงาน )