สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อักษรสูง คือ พยัญชนะที่มีระดับเสียงสูง มี ๑๑ ตัว ได้แก่ ข  ฃ  ฉ  ฐ  ถ  ผ  ฝ  ศ  ษ  ส  ห

การฟังเรื่องสั้นและตอบคำถามได้เป็นทักษะในการสื่อสาร การมีมารยาทในการฟัง การพูด และการเขียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                     - บอกการอ่านและเขียนพยัญชนะอักษรสูงได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

                      ๑) อ่านและเขียนพยัญชนะอักษรสูงได้

                       ๒) เขียนคำที่มีอักษรสูงได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - มีมารยาทในการฟัง การพูด และ การเขียน

การวัดผลและประเมินผล

         ใบงานที่ ๖ เรื่อง เขียนพยัญชนะอักษรสูง

เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน           ๑๐-๑๒   คะแนน         หมายถึง          ดีมาก

คะแนน           ๗-๙       คะแนน         หมายถึง          ดี

คะแนน           ๔-๖       คะแนน         หมายถึง          พอใช้

คะแนน           1-๓       คะแนน         หมายถึง          ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่านตั้งแต่ระดับ พอใช้

ประเด็น                 การประเมิน

ระดับคุณภาพ

(ดีมาก)

(ดี)

(พอใช้)

(ปรับปรุง)

๑.อ่านและบอกความหมายคำ

 

อ่านและบอกความหมายคำถูกต้องทุกคำ คล่องแคล่ว และสามารถอ่านนำผู้อื่นได้

 

อ่านและบอกความหมายคำ

ถูกต้องเกือบทุกคำ และสามารถแก้ไขคำที่อ่านผิดได้ด้วยตนเอง

อ่านและบอกความหมายคำถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ และเมื่อมีผู้แนะนำ คำที่อ่านผิดก็สามารถแก้ไขตามได้

อ่านและบอกความหมายคำถูกต้องบางคำ นอกนั้นต้องมีผู้อ่านนำจึงสามารถอ่าน

ตามได้

๒. เขียนพยัญชนะอักษรสูงถูกต้อง

เขียนพยัญชนะอักษรสูงถูกต้องทุกตัวอักษร

เขียนพยัญชนะอักษรสูงถูกต้อง

เป็นส่วนใหญ่

 

เขียนพยัญชนะอักษรสูงถูกต้อง

เป็นส่วนน้อย

เขียนพยัญชนะอักษรสูงไม่ถูกต้องเป็นจำนวนมาก

๓. มารยาท

ในการเขียน

มีสมาธิ และมีความตั้งใจในการเขียนอย่างสม่ำเสมอ

ไม่พูดคุยเล่นระหว่างทำงาน

มีความตั้งใจใน

การเขียนอย่างสม่ำเสมอ  ไม่พูด คุย เล่น ระหว่างทำงาน

มีความตั้งใจใน

การเขียนพอสมควร  พูด คุย เล่น ระหว่างทำงานเป็นบางครั้ง

ไม่ตั้งใจในการเขียน พูด คุย เล่น ระหว่างทำงานตลอดเวลา  ต้องคอยตักเตือน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ อ่านเขียนเรียนภาษา
ชั่วโมง อ่านเขียนเรียนภาษา
เรื่อง เสริมสร้างอักษรสูง (2) 8 มิ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)