สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          พยัญชนะไทย แต่ละตัวมีการเขียนแตกต่างกัน และมีเสียงแทนของพยัญชนะแต่ละตัว 

การเขียนพยัญชนะไทยจะต้องเริ่มเขียนจากหัวของพยัญชนะก่อนเสมอ

         การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้ถูกต้อง สวยงามเป็นระเบียบ  ตามรูปแบบตัวอักษรไทย

และการมีมารยาทในการเขียนเป็นคุณลักษณะที่ควรมี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                     

                   - บอกพยัญชนะที่มีรูปร่างคล้ายกันได้ถูกต้อง

ด้านทักษะกระบวนการ (P)  

                   1) อ่านออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัวได้                                   

                   2) คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดพยัญชนะที่มีรูปร่างคล้ายกัน

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)  

                   1) มีมารยาทในการอ่าน                                                 

                   2) มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ด้านความรู้ความเข้าใจ

 - บอกพยัญชนะที่มีรูปร่างคล้ายกัน 

 

-การถามตอบ

-การสังเกตพฤติกรรม

 

-แบบสังเกตพฤติกรรม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ 60

ด้านทักษะกระบวนการ

 1. อ่านพยัญชนะที่มีรูปร่างคล้ายกัน 

 2. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดพยัญชนะที่มีรูปร่างคล้ายกัน

 

- การทำใบงานที่ ๑ เรื่อง

การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดพยัญชนะที่มีรูปร่างคล้ายกัน

 

-แบบประเมินใบงานที่ ๑ เรื่อง การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดพยัญชนะที่มีรูปร่างคล้ายกัน

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม

 -มีมารยาทในการเขียน

 

- สังเกตพฤติกรรม

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑.มีวินัย

๒.ใฝ่เรียนรู้

๓.มุ่งมั่นในการทำงาน

 

-การสังเกตพฤติกรรม

 

-แบบสังเกตพฤติกรรม

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน๑.ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

 

 

๑.การประเมินความสามารถในการสื่อสาร

๒.การประเมินความสามารถในการคิด

 

๑.แบบประเมินความสามารถใน

การสื่อสาร

๒.แบบประเมินความสามารถในการคิด

 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ ผ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ อ่านเขียนเรียนภาษา
ชั่วโมง อ่านเขียนเรียนภาษา
เรื่อง เรียนรู้พยัญชนะไทย 31 พ.ค. 65 (มีใบงาน)