สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อักษรต่ำ เป็นพยัญชนะไทยกลุ่มหนึ่งที่มีรูปปกติเป็นเสียงต่ำทั้งหมด ซึ่งเป็นการพิจารณาเฉพาะรูปพยัญชนะเท่านั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผันเสียงวรรณยุกต์ไปในแบบเดียวกัน อักษรต่ำมีทั้งหมด 24 ตัว ได้แก่ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ และ ฮ เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    - บอกพยัญชนะที่เป็นอักษรต่ำได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

                    - เขียนพยัญชนะอักษรต่ำที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - บอกประโยชน์ของการเขียนอักษรต่ำได้

การวัดผลและประเมินผล

เกณฑ์การประเมินการบอกและการเขียนพยัญชนะอักษรต่ำ

 

เกณฑ์การตัดสิน

          คะแนน   11 - 12       หมายถึง          ดีมาก

          คะแนน   9 - 10         หมายถึง          ดี

          คะแนน   7 - 8           หมายถึง          พอใช้

          ต่ำกว่า   7                หมายถึง          ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน

          ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 ขึ้นไป

ประเด็น                 การประเมิน

ระดับคุณภาพ

(ดีมาก)

(ดี)

(พอใช้)

(ปรับปรุง)

การบอกพยัญชนะอักษรต่ำ

บอกพยัญชนะอักษรต่ำถูกต้องทุกตัว

บอกพยัญชนะอักษรต่ำถูกต้อง 18 – 21 ตัว

บอกพยัญชนะอักษรต่ำถูกต้อง 14 – 17 ตัว

บอกพยัญชนะอักษรต่ำถูกต้องน้อยกว่า  14 ตัว 

การเขียนแผนผังความคิดอักษรต่ำ

เขียนอักษรต่ำเดี่ยว และอักษรต่ำคู่ได้ถูกต้องครบถ้วน

เขียนอักษรต่ำเดี่ยว และอักษรต่ำคู่ได้ถูกต้อง

18 – 21 ตัว

เขียนอักษรต่ำเดี่ยว และอักษรต่ำคู่ได้ถูกต้อง 

14 – 17 ตัว

เขียนอักษรต่ำเดี่ยว และอักษรต่ำ

การบอกประโยชน์ของการเขียนอักษรต่ำ

บอกประโยชน์ของการเขียนอักษรต่ำได้ตรงประเด็น

บอกประโยชน์ของการเขียนอักษรต่ำได้ตรงประเด็น แต่ต้องได้รับคำแนะนำจากครู

บอกประโยชน์ของการเขียนอักษรต่ำได้บ้าง

ไม่สามารถบอกประโยชน์ของการเขียนอักษรต่ำได้

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
ชั่วโมง ฉันรักโรงเรียน
เรื่อง เรียนรู้อักษรต่ำ 30 พ.ค. 65 (มีใบงาน)