สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อักษรสูง หมายถึง พยัญชนะที่ยังไม่ได้ผันวรรณยุกต์แล้วมีเสียงอยู่ในระดับสูง ซึ่งมีทั้งหมด 11 ตัว ได้แก่ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส และ ห

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                     

                   - บอกจำนวนและพยัญชนะที่เป็นอักษรสูงได้

ด้านทักษะกระบวนการ (P)                                                                     

                   - เขียนพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรสูงที่กำหนดได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                            

                   - มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ประเด็นการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกจำนวนและพยัญชนะที่เป็นอักษรสูงได้

 

- พิจารณาจากการตอบคำถาม

 

- คำถาม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ 60 ขึ้นไป

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรสูงที่กำหนดได้ถูกต้อง

 

- ประเมินจากการตรวจ ใบงานที่ 9 เรื่อง เติมอักษรสูง

 

- ใบงานที่ 9 เรื่อง เติมอักษรสูง

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ 60 ขึ้นไป

คุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการเขียน

 

- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ “ผ่าน” ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

 

 

1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

2. พิจารณาจากการตอบคำถาม

 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม

2. คำถามสำคัญ

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ “ผ่าน” ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
ชั่วโมง ฉันรักโรงเรียน
เรื่อง เรียนรู้อักษรสูง 27 พ.ค. 65 (มีใบงาน)