สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบอกและการเขียนพยัญชนะอักษรกลาง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    - บอกจำนวนและพยัญชนะที่เป็นอักษรกลางได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

                    - เขียนพยัญชนะที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

เกณฑ์การประเมินใบงานที่ 8 เรื่อง เติมพยัญชนะแทนภาพ

เกณฑ์การตัดสิน

          คะแนน   11 - 12       หมายถึง          ดีมาก

          คะแนน   9 - 10         หมายถึง          ดี

          คะแนน   7 - 8           หมายถึง          พอใช้

          ต่ำกว่า   7                หมายถึง          ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน

         ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 ขึ้นไป

 

ประเด็น                 การประเมิน

ระดับคุณภาพ

(ดีมาก)

(ดี)

(พอใช้)

(ปรับปรุง)

ความถูกต้องของพยัญชนะ

เขียนพยัญชนะอักษรกลางถูกต้องทุกตัว

เขียนพยัญชนะ

อักษรกลางถูกต้อง

7-8 ตัว

เขียนพยัญชนะ

อักษรกลางถูกต้อง

5-6 ตัว

เขียนพยัญชนะ

อักษรกลางถูกต้องน้อยกว่า 5 ตัว

ลายมือตัวบรรจง

เขียนลายมือสวยงาม มีหัว เว้นระยะห่างเท่ากัน

เขียนลายมือ มีหัวสม่ำเสมอเป็นส่วนใหญ่ เว้นระยะห่างไม่เท่ากัน

เขียนลายมือ มีหัวไม่ค่อยสม่ำเสมอ เว้นระยะห่างไม่เท่ากัน

เขียนลายมือไม่มัว ไม่สม่ำเสมอ ละ        ไม่เว้นระยะห่าง

ความสะอาด

ไม่มีรอยลบคำผิด

มีรอยลบคำผิด 1 จุด

มีรอยลบคำผิด

2 – 3 จุด

มีรอยลบคำผิดมากกว่า 4 จุด

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
ชั่วโมง ฉันรักโรงเรียน
เรื่อง เรียนรู้อักษรกลาง 26 พ.ค. 65 (มีใบงาน)