สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เป็นพื้นฐานในการเขียนหนังสือ ต้องเขียนด้วยตัวบรรจงให้ถูกต้อง สวยงามเป็นระเบียบ  ตามรูปแบบตัวอักษรไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                     

                   - บอกพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัวได้

ด้านทักษะกระบวนการ (P)                                                                     

                   - คัดพยัญชนะไทยทั้ง 44 ได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                            

                   - มีมารยาทในการเขียน  

การวัดผลและประเมินผล

เกณฑ์การประเมินใบงานที่ 6 เรื่อง การคัดพยัญชนะไทย

เกณฑ์การตัดสิน

          18 - 20                  หมายถึง          ดีมาก

          ๑๕ - ๑๗                   หมายถึง          ดี

          12 - 14                   หมายถึง          พอใช้

          ต่ำกว่า 12                 หมายถึง          ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน

         ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

 

ประเด็น                 การประเมิน

ระดับคุณภาพ

(ดีมาก)

(ดี)

(พอใช้)

(ปรับปรุง)

๑. รูปแบบตัวอักษร

 

คัดลายมือตัวบรรจง          เต็มบรรทัดตามรูปแบบที่กำหนดทั้งหมด

คัดลายมือตัวบรรจง          เต็มบรรทัดตามรูปแบบที่กำหนดบางส่วนบกพร่อง

คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบที่กำหนดบกพร่องเป็นส่วนใหญ่

คัดลายมือ

ตัวบรรจงเต็มบรรทัด

ไม่ถูกต้องตามแบบ          ที่กำหนด

๒. การเขียนคำและวรรคตอน

เขียนคำ และเว้นวรรคตอนถูกต้องทุกคำ

เขียนคำ และเว้นวรรคตอนถูกต้อง

เป็นส่วนใหญ่

เขียนคำ และเว้นวรรคตอนถูกต้อง

เป็นส่วนน้อย

เขียนคำ และเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้องเป็นจำนวนมาก

๓. ความสะอาด เป็นระเบียบ

ตัวอักษรสม่ำเสมอ เรียบร้อย สวยงามผลงานสะอาด ไม่มีรอยลบขีดฆ่า

ตัวอักษรสม่ำเสมอ เรียบร้อยสวยงาม ผลงานสะอาด มีรอยลบขีดฆ่า ๑-๒ แห่ง

ตัวอักษรไม่ค่อยสม่ำเสมอ ผลงาน

ไม่สะอาด  มีรอยลบขีดฆ่า ๓-๕ แห่ง

ตัวอักษรไม่สม่ำเสมอ

มีรอยลบขีดฆ่ามากกว่า ๖ แห่ง

๔. เสร็จตามเวลา    ที่กำหนด

เสร็จตามเวลาที่กำหนด

เสร็จตามเวลาที่กำหนด แต่ต้องติดตามบ้าง

เสร็จตามเวลาที่กำหนด แต่ต้องติดตามเป็นระยะ

เสร็จไม่ทันตามเวลา             ที่กำหนด

๕. มารยาท

ในการเขียน

มีสมาธิ และมีความตั้งใจในการเขียนอย่างสม่ำเสมอ

ไม่พูด คุย เล่น ระหว่างทำงาน

มีความตั้งใจ

ในการเขียนอย่างสม่ำเสมอ  ไม่พูด คุย เล่น ระหว่างทำงาน

มีความตั้งใจ

ในการเขียนพอสมควร  พูด คุย เล่น ระหว่างทำงานเป็นบางครั้ง

ไม่มีความตั้งใจ

ในการเขียน พูด คุย เล่น ระหว่างทำงาน

ตลอดเวลา  ต้องคอยตักเตือน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
ชั่วโมง ฉันรักโรงเรียน
เรื่อง การคัดพยัญชนะไทย 25 พ.ค. 65 (มีใบงาน แผนภูมิพยัญชนะไทย)