สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบอกและการเขียนพยัญชนะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                    - บอกพยัญชนะได้ถูกต้องทั้ง ๔4 ตัว

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

                    - เขียนพยัญชนะที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

                   - มีความรับผิดชอบต่อการทำงานที่ได้รับมอบหมาย

การวัดผลและประเมินผล

เกณฑ์การประเมินการเขียนพยัญชนะ

ประเด็นการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อ่านออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้องทั้ง 44 ตัว

 

 

- ประเมินจากการอ่านออกเสียง

 

- แบบประเมินการอ่านออกเสียง

 

ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 60 ขึ้นไป

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนพยัญชนะที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง

 

- ประเมินจากใบงานที่ 5

 

- ใบงานที่ 5

ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 60 ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมาย            

 

- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 60 ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1) ความสามารถในการสื่อสาร

2) ความสามารถในการคิด

 

 

1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

2. พิจารณาจากการตอบคำถาม

 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม

2. คำถามสำคัญ

ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 60 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
ชั่วโมง ฉันรักโรงเรียน
เรื่อง ฝึกทักษะอ่าน เขียน 24 พ.ค. 65 (มีใบงาน)