สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวอักษรเป็นตัวแทนการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ตรงกันแทนการใช้คำพูด และยังเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญเป็นเครื่องมือที่ใช้พัฒนาคนในชาติให้เกิดความเข้าใจแสวงหาความรู้และความมีเหตุผลเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                                     

                   - บอกวิธีการเขียนพยัญชนะได้

ด้านทักษะกระบวนการ (P)                                                                     

                   1) เรียงลำดับพยัญชนะได้ถูกต้อง

                   2) เขียนพยัญชนะไทยและออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้อง

 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                            

                   - เห็นประโยชน์ของการเขียนพยัญชนะไทยที่ถูกต้องตามวิธีการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

- กิจกรรมการเรียงลำดับพยัญชนะ

ประเด็น                 การประเมิน

ระดับคุณภาพ

(ดีมาก)

(ดี)

(พอใช้)

(ปรับปรุง)

การบอกและเรียงลำดับพยัญชนะ

บอกและเรียงลำดับพยัญชนะไทยได้ถูกต้องครบทุกตัว

บอกและเรียงลำดับพยัญชนะไทยได้ แต่มีบางตัวผิดและแก้ไขได้ถูกต้อง

บอกและเรียงลำดับพยัญชนะไทยได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ และเมื่อมีผ๔แนะนำก็สามารถแก้ไขได้ถูกต้อง

บอกและเรียงลำดับพยัญชนะไทยได้ แต่ต้องมีผู้แนะนำ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
ชั่วโมง ฉันรักโรงเรียน
เรื่อง การเรียงลำดับพยัญชนะไทย 23 พ.ค. 65 (มีแผนภูมิพยัญชนะ)