สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เส้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบของการเขียนอักษรและพยัญชนะต่าง ๆ  เพื่อรู้ทิศทางของการบังคับข้อมือและนิ้ว  ช่วยให้เด็ก ๆ เขียนตัวอักษรและพยัญชนะได้ง่ายขึ้นเพราะคุ้นเคยกับทิศทางการใช้ลีลามือลากเส้นพื้นฐานแบบต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

             - บอกหลักการลากเส้นและการเขียนพยัญชนะ

ทักษะ/กระบวนการ (P)

             - เขียนลากเส้นพื้นฐานและเขียนพยัญชนะได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

              - บอกความสำคัญของการลากเส้นและการเขียนพยัญชนะ

การวัดผลและประเมินผล

ประเด็นการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกหลักการลากเส้นและการเขียนพยัญชนะ

 

- ประเมินการตอบคำถาม

 

 

- คำถาม

 

 

 

ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 60 ขึ้นไป

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนลากเส้นพื้นฐานและเขียนพยัญชนะได้ถูกต้อง

 

 

1. ประเมินใบงานที่ 2 2. ประเมินใบงานที่ 3 

 

1. ใบงานที่ 2

2. ใบงานที่ 3

ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 60 ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- บอกความสำคัญของการลากเส้นและการเขียนพยัญชนะ   

         

 

- พิจารณาจากการตอบคำถาม

 

- คำถาม

ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 60 ขึ้นไป

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

 

 

1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

2. พิจารณาจากการตอบคำถาม

 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม

2. คำถาม

ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ ผ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ ฉันรักโรงเรียน
ชั่วโมง ฉันรักโรงเรียน
เรื่อง พื้นฐานพยัญชนะ 19 พ.ค. 65 (มีใบงาน)