สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         อวัยวะภายนอก เส้นผม เป็นขนที่ปกคลุมบนศีรษะ ผิวหนัง เป็นแผ่นหนังที่ห่อหุ้มทั้งร่างกาย มือ เป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากแขนทั้งสองข้าง เท้า อยู่ปลายขาทั้งสองข้าง และเล็บ อยู่ปลายนิ้ว ทั้งนิ้วมือและนิ้วเท้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

        พ 1.1 ป.1/1 อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก

        พ 1.1 ป.1/2 อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก

จุดประสงค์

         1. บอกชื่อและตำแหน่งของอวัยวะภายนอก
         2. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก

         3. บอกวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ใบงานที่ 5 เรื่อง เส้นผม ผิวหนัง มือ เท้า และเล็บ

3. ปฏิบัติการล้างมือ 7 ขั้นตอน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ 1 ตัวเรา
ชั่วโมง ตัวเรา
เรื่อง เส้นผม ผิวหนัง มือ เท้า และเล็บ 15 มิ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิทัศน์)