สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อวัยวะภายนอก เป็นอวัยวะที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและสัมผัสได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 1.1 ป.1/1 อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก

จุดประสงค์

1. บอกชื่อและตำแหน่งของอวัยวะภายนอก
2. เห็นความสำคัญของอวัยวะภายนอก

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. กิจกรรมกลุ่ม “มารู้จักตัวเรากันเถอะ”

3. ใบงานที่ 1 เรื่อง อวัยวะภายนอก

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ 1 ตัวเรา
ชั่วโมง ตัวเรา
เรื่อง อวัยวะภายนอก 18 พ.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)