สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.6/1 อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน 

ง 1.1 ป.6/2  ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและมีทักษะการทำงานร่วมกัน

ง 1.1 ป.6/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น    

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถอธิบายวัสดุอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้สดทรงกลมได้
2. สามารถฝึกจัดดอกไม้สดทรงกลมได้
3. เห็นคุณค่าของการจัดดอกไม้สดทรงกลม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

2. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 4 ช่างคิดประดิษฐ์ใช้ / หน่วยที่ 1 งานบ้านน่ารู้
ชั่วโมง ช่างคิดประดิษฐ์ใช้
เรื่อง การประดิษฐ์การจัดดอกไม้สด 13 ก.ย. 65 (มีใบความรู้)