สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การประดิษฐ์ของใช้กรวยดอกไม้ให้สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนในโอกาสต่าง ๆ โดยการปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ช่วยประหยัดเวลา แรงงานและค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.๖/๑ อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน 

ง 1.1 ป.๖/๒  ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและมีทักษะการทำงานร่วมกัน

ง 1.1 ป.๖/๓ ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น    

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายวัสดุอุปกรณ์และวิธีการในการประดิษฐ์กรวยดอกไม้ได้
2. ประดิษฐ์กรวยดอกไม้ได้อย่างถูกต้อง
3. เห็นคุณค่าการประดิษฐ์กรวยดอกไม้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

2. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 4 ช่างคิดประดิษฐ์ใช้ / หน่วยที่ 1 งานบ้านน่ารู้
ชั่วโมง ช่างคิดประดิษฐ์ใช้
เรื่อง การประดิษฐ์กรวยดอกไม้ 6 ก.ย. 65 (มีใบความรู้)