สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งในโอกาสต่างๆจากวัสดุในท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ช่วยประหยัดเวลา แรงงานและค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.6/1 อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน 

ง 1.1 ป.6/2  ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและมีทักษะการทำงานร่วมกัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถอธิบายวัสดุอุปกรณ์การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งในโอกาสต่างๆได้
2. ออกแบบการประดิษฐ์ของชำร่วยได้
3. เห็นคุณค่าของการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งในโอกาสต่างๆ

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

2. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 4 ช่างคิดประดิษฐ์ใช้ / หน่วยที่ 1 งานบ้านน่ารู้
ชั่วโมง ช่างคิดประดิษฐ์ใช้
เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งในโอกาสต่าง ๆ 23 ส.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)