สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตนตามหลักความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้รวมถึงสารเคมีทุกชนิดด้วยความระมัดระวัง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.6/2  ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและมีทักษะการทำงานร่วมกัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถอธิบายวิธีการรักษาความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใช้ได้
2. เขียนวิธีการรักษาความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านได้
3. เห็นประโยชน์ของความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้าน

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

2. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 3 ช่างคิดช่างทำ
ชั่วโมง ช่างคิดช่างทำ
เรื่อง ความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้าน 16 ส.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้)