สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้าน เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักนำวัสดุที่เหลือใช้มาประกอบเป็นของใช้ภายในบ้านได้อย่างมีคุณภาพ เกิดความภาคภูมิใจ และเกิดทักษะการสร้างชิ้นงาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.6/2  ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและมีทักษะการทำงานร่วมกัน

ง 1.1 ป.6/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถบอกประโยชน์และคุณธรรมของการติดตั้ง  ประกอบของใช้ในบ้านได้
2. สามารถเขียนประโยชน์และคุณธรรมของการติดตั้งประกอบของใช้ในบ้านได้
3. ตระหนักถึงประโยชน์และคุณธรรมของการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้าน

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

2. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 3 ช่างคิดช่างทำ
ชั่วโมง ช่างคิดช่างทำ
เรื่อง ประโยชน์และคุณธรรมในการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้าน 9 ส.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)