สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การติดตั้ง การประกอบของใช้ในบ้านประเภทต่างๆเพื่อใช้งาน  ควรปฏิบัติตามคู่มือทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.6/1 อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน 

ง 1.1 ป.6/2  ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและมีทักษะการทำงานร่วมกัน

ง 1.1 ป.6/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถอธิบายวิธีการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านประเภทต่างๆ ได้
2. สามารถฝึกปฏิบัติการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านประเภทต่างๆ ได้
3. เห็นความสำคัญของการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านประเภทต่างๆ

การวัดผลและประเมินผล

1.แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

2. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 3 ช่างคิดช่างทำ
ชั่วโมง ช่างคิดช่างทำ
เรื่อง การติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านประเภทต่าง ๆ 2 ส.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)