สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เครื่องมือช่างไฟฟ้า เป็นเครื่องมือช่าง ที่สามารถทำการซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านได้ผู้ใช้ต้องทำตามขั้นตอนการใช้งาน 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.6/1 อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน 

ง 1.1 ป.6/2  ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและมีทักษะการทำงานร่วมกัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถอธิบายวิธีการใช้เครื่องมือช่างไฟฟ้าได้
2. สามารถเขียนวิธีการใช้เครื่องมืองานช่างไฟฟ้าได้
3. เห็นคุณค่าของงานช่างและเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างไฟฟ้า

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

2. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 3 ช่างคิดช่างทำ
ชั่วโมง ช่างคิดช่างทำ
เรื่อง งานช่างและเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างไฟฟ้า 26 ก.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)