สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การประกอบเครื่องดื่ม เป็นการฝึกทักษะกระบวนการทำงาน ทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการทำเครื่องดื่มด้วยตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.6/1 อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน

ป.6/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน และมีทักษะการทำงานร่วมกัน

ป.6/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท ในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

จุดประสงค์

1. บอกขั้นตอนการทำน้ำอัญชันมะนาวได้

2. ปฏิบัติการทำน้ำอัญชันมะนาวได้

3. ปฏิบัติการทำน้ำอัญชันมะนาวอย่างกระตือรือร้นและตรงต่อเวลา

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุ่ม)

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 2 อาหารและโภชนาการ
ชั่วโมง อาหารและโภชนาการ
เรื่อง น้ำอัญชันมะนาว 19 ก.ค. 65 (มีใบความรู้ และแบบประเมินตนเอง)