สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การประกอบอาหารหวาน เป็นการฝึกทักษะกระบวนการทำงาน ทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเองและเห็นคุณค่าของขนมไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.6/1 อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน

ป.6/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน และมีทักษะการทำงานร่วมกัน

ป.6/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท ในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

จุดประสงค์

1. บอกขั้นตอนการทำสาคูเปียกข้าวโพดได้

2. ปฏิบัติการทำสาคูเปียกข้าวโพดได้

3. เห็นประโยชน์ของการทำสาคูเปียกข้าวโพด

การวัดผลและประเมินผล

      1. การตอบคำถาม

      2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

      3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุ่ม)

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 2 อาหารและโภชนาการ
ชั่วโมง อาหารและโภชนาการ
เรื่อง ปฏิบัติการประกอบอาหารหวาน (สาคูเปียกข้าวโพด) 5 ก.ค. 65 (มีใบความรู้)