สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเตรียม การประกอบอาหารและเครื่องดื่มให้สมาชิกในครอบครัว ทำให้ครอบครัวได้รับประทานอาหารที่สะอาด อร่อย ปลอดภัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.6/1 อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน

ป.6/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน และมีทักษะการทำงานร่วมกัน

ป.6/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท ในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

จุดประสงค์

1. อธิบายความหมาย การเตรียม การประกอบอาหารและเครื่องดื่มให้สมาชิกในครอบครัวได้

2. สามารถปฏิบัติการเตรียมประกอบอาหารได้

3. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเตรียม การประกอบอาหารและเครื่องดื่มให้สมาชิกในครอบครัว

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุ่ม)

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 2 อาหารและโภชนาการ
ชั่วโมง อาหารและโภชนาการ
เรื่อง การเตรียม การประกอบอาหารและเครื่องดื่มให้สมาชิกในครอบครัว 21 มิ.ย. 65 (มีใบความรู้)