สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     การจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัวควรคำนึงถึงเพศและช่วงวัยของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.6/1 อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน

ป.6/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน และมีทักษะการทำงานร่วมกัน

ป.6/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท ในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

จุดประสงค์

- สามารถยกตัวอย่างการจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัวได้

- สามารถเขียนการจัดอาหารให้กับสมาชิกในครอบครัวของตนเองที่มีวัยต่างกันได้

- เห็นคุณค่าของการจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัว

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 2 อาหารและโภชนาการ
ชั่วโมง อาหารและโภชนาการ
เรื่อง การจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัว 14 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)