สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่น ควรมีมารยาทที่ดีต่อกัน ซึ่งจะช่วยให้งานต่าง ๆ สำเร็จอย่างรวดเร็ว ราบรื่น ไม่มีปัญหา และได้ผลงานที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.6/1 อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน

ป.6/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน และมีทักษะการทำงานร่วมกัน

ป.6/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท ในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

จุดประสงค์

1. อธิบายมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นได้

2. เขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นได้

3. เห็นประโยชน์ของการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่น

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุ่ม)

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 1 งานบ้านน่ารู้
ชั่วโมง งานบ้านน่ารู้
เรื่อง มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่น 7 มิ.ย. 65 (มีใบความรู้)