สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ละชนิดต้องการการดูแลและวิธีการทำความสะอาดที่แตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.6/1 อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน

ป.6/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน และมีทักษะการทำงานร่วมกัน

ป.6/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท ในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

จุดประสงค์

1. อธิบายการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

2. เขียนวิธีการการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

3. เห็นความสำคัญของการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุ่ม)

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 1 งานบ้านน่ารู้
ชั่วโมง งานบ้านน่ารู้
เรื่อง การดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า 31 พ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)