สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        การรักษาสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ภายในบ้านอย่างถูกวิธี ทำให้ให้ใช้ได้นาน ไม่สิ้นเปลือง หรือชำรุดเสียหาย และส่งเสริมคุณลักษณะนิสัยในการประหยัด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.6/1 อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน

ป.6/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน และมีทักษะการทำงานร่วมกัน

ป.6/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท ในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

จุดประสงค์

1. สามารถอภิปรายการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านได้

2. สามารถเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้านได้

3. เห็นคุณค่าของการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้ภายในบ้าน

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุ่ม)

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 1 งานบ้านน่ารู้
ชั่วโมง งานบ้านน่ารู้
เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้ 17 พ.ค. 65 (มีใบความรู้)