สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลต่างก็มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารส่วนท้องถิ่น ประชาชนทุกคนควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมประชาชนไทยในท้องถิ่นและประเทศ ใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคง การปกครองระบอบประชาธิปไตย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของการบริหาราชการแผ่นดินได้      

2. วิเคราะห์การบริหาราชการแผ่นดินได้           

3. เห็นความสำคัญของการเรียนเรื่องการบริหาราชการแผ่นดิน

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ตรวจชิ้นงานเรื่อง เห็นความสำคัญของการเรียนเรื่องการบริหาราชการแผ่นดิน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 5 เรื่อง วิถีประชาธิปไตย
ชั่วโมง วิถีประชาธิปไตย
เรื่อง การบริหารราชการแผ่นดิน 26 ก.ย. 65