สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลต่างก็มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารส่วนท้องถิ่น ประชาชนทุกคนควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมประชาชนไทยในท้องถิ่นและประเทศ ใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคง การปกครองระบอบประชาธิปไตย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่นได้

2. วิเคราะห์โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นได้

3. เห็นความสำคัญของการเรียนเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ตรวจใบงานเรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 5 เรื่อง วิถีประชาธิปไตย
ชั่วโมง วิถีประชาธิปไตย
เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 19 ก.ย. 65 (มีใบงาน)