สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

กฎหมายเป็นข้อบังคับให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ ซึ่งการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของกฎหมายจราจร กฎหมายยาเสพติดให้โทษ กฎหมายทะเบียนราษฎร เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ อบต. อบจ. ย่อมเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสงบเรียบร้อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของกฎหมายท้องถิ่นได้

2. วิเคราะห์กฎหมายท้องถิ่นได้

3. เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามกฎหมายท้องถิ่น

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ตรวจใบงานที่ 5 เรื่อง กฎหมายท้องถิ่น

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 4 เรื่อง สิทธิเด็กไทย
ชั่วโมง สิทธิเด็กไทย
เรื่อง กฎหมายท้องถิ่น 9 ก.ย. 65 (มีใบงาน)