สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

กฎหมายเป็นข้อบังคับให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ ซึ่งการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของกฎหมายจราจร กฎหมายยาเสพติดให้โทษ กฎหมายทะเบียนราษฎร เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ อบต. อบจ. ย่อมเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสงบเรียบร้อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของกฎหมายได้     

2. วิเคราะห์ความสำคัญของกฎหมายได้

3. เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย 

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ตรวจใบงาน เรื่องความหมายและความสำคัญของกฎหมาย

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 4 เรื่อง สิทธิเด็กไทย
ชั่วโมง สิทธิเด็กไทย
เรื่อง ความหมายและความสำคัญของกฎหมาย 31 ส.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)