สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        วัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคม  ที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของสังคมและชาติ  ความเป็นชาติไทยจะดำรงอยู่ได้เพราะคนไทยเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และการติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ในชีวิตประจำวันจากแหล่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  การเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองและสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกแหล่งข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวันได้    

2. วิเคราะห์แหล่งข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวันได้

3. เห็นความสำคัญในการติดตามข้อมูลข่าวสาร

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ตรวจใบงาน เรื่อง ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 3 เรื่อง ต้นกล้าคนดี
ชั่วโมง ต้นกล้าคนดี
เรื่อง ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ 26 ส.ค. 65 (มีใบงาน)