สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          วัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคม  ที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของสังคมและชาติ  ความเป็นชาติไทยจะดำรงอยู่ได้เพราะคนไทยเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และการติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ในชีวิตประจำวันจากแหล่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  การเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองและสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายประเภทของวัฒนธรรมได้

2. วิเคราะห์ลักษณะวัฒนธรรมแต่ละประเภทได้

3. แสดงความชื่นชมผู้ที่ปฏิบัติตนได้เหมาะสมและถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ตรวจใบงาน เรื่องประเภทของวัฒนธรรม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 3 เรื่อง ต้นกล้าคนดี
ชั่วโมง ต้นกล้าคนดี
เรื่อง ประเภทของวัฒนธรรม 3 ส.ค. 65 (มีใบงาน)