สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ในระบบเศรษฐกิจประกอบด้วยหน่วยเศรษฐกิจ 3  หน่วยใหญ่ ๆ ได้แก่ หน่วยครัวเรือน  หน่วยธุรกิจหน่วยรัฐบาล และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือกันทางด้านเศรษฐกิจในการประกอบอาชีพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายวัตถุประสงค์และประโยชน์ของกองทุนหมู่บ้าน

2. วิเคราะห์ตัวอย่างกองทุนหมู่บ้านได้    

3. เห็นความสำคัญของกองทุนหมู่บ้าน

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ตรวจใบงานเรื่อง กองทุนหมู่บ้าน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 2 เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ชั่วโมง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
เรื่อง กองทุนหมู่บ้าน 22 ก.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)