สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ในระบบเศรษฐกิจประกอบด้วยหน่วยเศรษฐกิจ 3  หน่วยใหญ่ ๆ ได้แก่ หน่วยครัวเรือน  หน่วยธุรกิจหน่วยรัฐบาล และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือกันทางด้านเศรษฐกิจในการประกอบอาชีพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นได้

2. วิเคราะห์สาเหตุของรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นได้

3. เห็นความสำคัญของรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ตรวจใบงานเรื่อง สาเหตุของรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 2 เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ชั่วโมง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
เรื่อง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น 11 ก.ค. 65 (มีใบงาน)