สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ในระบบเศรษฐกิจประกอบด้วยหน่วยเศรษฐกิจ 3  หน่วยใหญ่ ๆ ได้แก่ หน่วยครัวเรือน  หน่วยธุรกิจหน่วยรัฐบาล และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือกันทางด้านเศรษฐกิจในการประกอบอาชีพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของสิทธิของผู้บริโภคได้

2. วิเคราะห์สิทธิของผู้บริโภคได้

3. เห็นความสำคัญตระหนักในเรื่องสิทธิผู้บริโภค

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ตรวจ ใบงานเรื่อง สิทธิของผู้บริโภค

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 2 เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ชั่วโมง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
เรื่อง สิทธิของผู้บริโภค 4 ก.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)