สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ในระบบเศรษฐกิจประกอบด้วยหน่วยเศรษฐกิจ 3  หน่วยใหญ่ ๆ ได้แก่ หน่วยครัวเรือน  หน่วยธุรกิจหน่วยรัฐบาล และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือกันทางด้านเศรษฐกิจในการประกอบอาชีพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

- อธิบายประเภทของภาษีได้

ทักษะ/กระบวนการ

- จำแนกประเภทของภาษีได้

เจตคติ

- เห็นความสำคัญในการเสียภาษี  เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ

การวัดผลและประเมินผล

          1. มีวินัย

          2. ใฝ่เรียนรู้

          3. มุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 2 เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ชั่วโมง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
เรื่อง ประเภทของภาษี 29 มิ.ย. 65