สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ารเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
          การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

          เด็กสามารถสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรีได้

การวัดผลและประเมินผล

           สังเกตพฤติกรรมการสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรีได้

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย กลางวัน กลางคืน Rerun
ชั่วโมง กลางวัน กลางคืน
เรื่อง กลางวันกลางคืน(1) 10 มี.ค. 65