สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แนวคิด / ความคิดรวบยอด 
การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
เด็กสามารถสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง ตามความคิดความรู้สึกได้

 

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง ตามความคิดความรู้สึก

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย เศรษฐกิจพอเพียง
ชั่วโมง เศรษฐกิจพอเพียง (2)
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง(2) 8 ธ.ค. 64