สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสามารถสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง ตามความคิดความรู้สึกได้

2. เด็กสามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง ตามความคิดความรู้สึก
2. สังเกตพฤติกรรมปฏิบัติตนตามมารยาทไทย

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย ค่านิยมไทย
ชั่วโมง ค่านิยมไทย (4)
เรื่อง ค่านิยมไทย (4) 25 พ.ย. 64