สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

(1) การเคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกตนเอง

(2) การหยุดเคลื่อนไหวเมื่อได้ยินเพลงชาติไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

          เด็กสามารถสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง ตามความคิดความรู้สึกและหยุดยืนเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยได้

การวัดผลและประเมินผล

           สังเกตพฤติกรรมการสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง ตามความคิดความรู้สึกและหยุดยืนเมื่อได้ยินเพลงชาติไทย

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย ค่านิยมไทย
ชั่วโมง ค่านิยมไทย (1)
เรื่อง ค่านิยมไทย (1) 22 พ.ย. 64