สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

(1) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์

(2) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี

(3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กสามารถสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรีได้

การวัดผลและประเมินผล

           สังเกตพฤติกรรมการสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรีได้

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย กลางวัน กลางคืน
ชั่วโมง กลางวัน กลางคืน (4)
เรื่อง กลางวันกลางคืน(4) 18 พ.ย 64