สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การเคลื่อนไหวอยู่กับที่

          การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่

          การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง /ดนตรี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

          เด็กสามารถสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรีได้

การวัดผลและประเมินผล

           สังเกตพฤติกรรมการสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรีได้

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย กลางวัน กลางคืน
ชั่วโมง กลางวัน กลางคืน (2)
เรื่อง กลางวันกลางคืน(2) 16 พ.ย 64