สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง
          การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับและพื้นที่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กสามารถสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรีได้

การวัดผลและประเมินผล

           สังเกตพฤติกรรมการสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรีได้

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย ลอยกระทง
ชั่วโมง ลอยกระทง (1)
เรื่อง ลอยกระทง (1) 8 พ.ย. 64