สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ไอน้ำในอากาศเมื่อกระทบกับอากาศที่เย็นกว่าหรืออุณหภูมิต่ำกว่าจะเกิดการควบแน่นกลายเป็นละอองน้ำ
เล็ก ๆ โดยมีฝุ่นละออง ควัน หรืออนุภาคอื่นๆ เป็นแกนกลาง ถ้าละอองน้ำรวมตัวกันลอยอยู่ในระดับใกล้พื้นโลก เรียกว่า หมอก แต่ถ้าละอองน้ำรวมตัวกันลอยอยู่ในท้องฟ้า เรียกว่า เมฆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 3.2 ป.5/4 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็งจากแบบจำลอง

จุดประสงค์การเรียนรู้

       1 อธิบายการเกิดเมฆและหมอก

       2 การลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดเมฆและหมอก การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับเมฆและหมอกและการสร้างแบบจำลองเกิดเมฆและหมอก

      3 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และความเชื่อมั่นต่อหลักฐาน

การวัดผลและประเมินผล

      1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

      2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

      3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 4 รู้จักน้ำและการเปลี่ยนแปลงของน้ำ
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของน้ำ
เรื่อง การเกิดเมฆ หมอก น้ำค้างและน้ำค้างแข็ง (2) 17 พ.ย. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง