สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 คำกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่าย ๆ เกี่ยวกับการอยู่ค่ายพักแรม และการพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับสิ่งของในค่ายพักแรมชั้นเรียนและการปฏิบัติตาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ต 1.3 ป.4/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว                                                    

ต 1.1 ป.4/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน
 
ต 1.1 ป.4/3 เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟัง หรืออ่าน  
 
 
       จุดประสงค์การเรียนรู้
 
1. ออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ  ประโยค  ข้อความง่าย ๆ  เกี่ยวกับการอยู่ค่ายพักแรมได้                         
 
2. บอกความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับการอยู่ค่ายพักแรมที่ฟัง หรืออ่านได้  
 
3. พูดถาม-ตอบง่าย ๆ เกี่ยวกับสิ่งของอยู่ค่ายพักแรมได้ 
 
4.  เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการออกเสียงประโยคตามโครงสร้าง
2 ประเมินการเขียนบรรยาย 
3 ตรวจใบงาน
4 ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน 
5 ประเมินความสามารถในสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิต

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 School life
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 School life เรื่อง School Activities
เรื่อง Let’s go Camping (15 ก.ค 62) (มีใบงาน)