สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๑๔๑๐๑ ชั้น ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสืิ่อสาร
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสืิ่อสาร เรื่อง อ่านเขียนเรียนรู้ความหมาย
เรื่อง อ่านเขียนเรียนรู้ความหมาย 1 (10 ก.ค 62) (มีใบงาน)